Tinh Luyện Cánh

2019-09-17 14:53:06

①Điu kin tinh luyn

Mc cánh đời 3 hoc tr lên

 

 Cng vào tinh luyn

Nhp nút Rèn trong giao din chính để m giai din Cánh Tinh Luyn

 

 Hiu qu tinh luyn

Sau khi tinh luyn cánh, nhân vt mi ln tn công đều có 8% t l thêm mt ln Sát Thương Thn Thánh vi 16% công ca mình.( Sát Thương Thn Thánh: không th b gim và b qua phòng ng)

Nâng cp tinh luyn có th tăng thêm t l xut hin và hiu qu sát thương

 

Tiêu hao tinh luyn

Người chơi có th luyn hóa cánh đời 3 hoc thp hơn hoc Lông Vũ Locke, La Đại Bàng để nhn được EXP tinh luyn nâng cao cp tinh luyn

Luyn hóa cánh cường hóa +9 s nhn thêm EXP

 

Kế tha tinh luyn

Khi người chơi thay đổi hoc hp thành cánh có th kế tha thuc tính tinh luyn ca cánh trước. Nếu thay đổi cánh thp hơn đời 3 s không th kế tha cp tinh luyn