Tiệm Đấu Giá

2019-09-17 14:53:20

 Gii thiu tim đấu giá

Người chơi tiêu dit BOSS cá nhân hoc tham gia tiêu dit BOSS Guild, ngoài ra gii thưởng cá nhân, còn có cơ hi nhn được đồ đấu giá thn bí. Đồ đấu giá là gii thưởng đặc bit, ch có th mua bán trong tim đấu giá, người chơi khác có th đấu giá để mua, sau đấu giá thành công, người chơi bán s nhn được phn ln thù lao.  

 Ngun gc ca đồ đấu giá

  1. Cá nhân tiêu dit BOSS thế gii, bt c nhn được thưởng tham gia hoc thưởng ln đều có t l nhn được đồ đấu giá.
  2. Người chơi sau khi gia nhp guild thì có th tham gia tiêu dit BOSS Guild. Sau BOSS Guild và Đấu Guild kết thúc, mi người chơi tham gia đều có gii thưởng, toàn b đồ đấu giá thn bí s được đặt vào Tim Đấu Giá Guild, và s tiến hành đấu giá sau mt quãng thi gian.

Quy tc đấu giá

  1. Giá c đấu giá và giá cht đều do h thng t động định giá theo giá tr ca vt phm
  2. Trong khi đấu giá có th nhp nútGiá cht】để trc tiếp tiêu hao KC ch định mua được, mua sm nhn được sm; nếu không có người chơi mua bng giá cht thì sau khi đấu giá kết thúc, người chơi giá cao nht nhn được đồ đấu giá. KC đã tiêu hao s hoàn tr cho người s hu đồ đấu giá sau khi tr mt chút chi phí th tc.
  3. Nếu sau khi thi gia đấu kết thúc, không có người đấu giá hoc mua bng giá cht, thì đồ đấugiá s chuyn vào Tim Đấu Giá Thế Gii, quy tc tim đấu giá thế gii ging như tim đấu giá guild. Đồ đấu giá nhn t Boss thế gii nếu chưa bán ra được trong tim đấu giá thế gii s hoàn tr cho người s hu qua hòm thư; đồ đấu giá nhn t Boss Guild và Đấu Guild nếu chưa bán ra được trong tim đấu giá thế giá s b h thng thu hi.