Hệ thống Bộ

2019-09-17 14:53:46

H thng B

Trong h thng B ca phiên bn mi, b bình thường và b cường hóa độc lp vi nhau, có th tăng cp riêng. Người chơi có th đồng thi s hu buff thuc tính ca b bình thường và b cường hóa. (Cp ca b bình thường cùng mt b phn tha mãn điu kin ch định mi có th nâng cp b cường hóa)

M chc năng

Người chơi đạt lv280 m h thng b

Khi động b

Người chơi tiêu hao đá b trang b ch định có th khi động b.

Người chơi có b cùng bc vi s lượng ch định có th khi động hiu qu thuc tính khác nhau.