Giới thiệu trang bị

2019-09-17 14:54:02

Hệ thống trang bị của MU Đại Thiên Sứ H5 chia thành Trang bị thường và Trang bị Trác Việt, Trang bị Trác Việt lại chia thành Trang bị Trác Việt thường và Trang bị Trác Việt Cấp Sao

Trang bị Trác Việt là những trang bị có thuộc tính Trác Việt. Căn cứ số lượng dòng thuộc tính Trác Việt chia thành Trang bị Trác Việt 1, Trang bị Trác Việt 2, Trang bị Trác Việt 3, Trang bị Trác Việt 4, Trang bị Trác Việt 5

Trang bị Cấp Sao

Trang bị Cấp Sao là những trang bị Trác Việt có thuộc tính chỉ định

Thuộc tính Trác Việt của Trang bị Trác Việt 2(Vũ Khí, Dây Chuyền) là:

Tỷ lệ Đánh Bạo+10%, Tốc độ công+7

Thuộc tính Trác Việt của Trang bị Trác Việt 2(Giáp, Nhẫn) là:

HP cao nhất+4%, Giảm sát thương+4%

Thuộc tính Trác Việt của Trang bị Trác Việt 3(Vũ Khí, Dây Chuyền) là:

Tỷ lệ Đánh Bạo+10%, Tốc độ công+7, Công+2%

Thuộc tính Trác Việt của Trang bị Trác Việt 3(Giáp, Nhẫn) là:

HP cao nhất+4%, Giảm sát thương+4%, Tỷ lệ phòng thành công+10%

Buff Trác Việt

Tổng số lượng dòng thuộc tính Trác Việt của trang bị đang mặc đạt được số lượng chỉ định thì có thể mở buff Trác Việt, nhận được buff HP, Công, Phòng thêm