Sự Kiện Tết Nguyên Đán

2020-01-19 18:45:03

Thời gian sự kiện: 05:00 ngày 22/1/2020 - 23:59 ngày 29/1/2020

Nội dung sự kiện: bao gồm 2 hoạt động: Ghép hình Tết và Phấn khích hạn giờ, đồng thời tiến hành

  1. Ghép hình Tết

Cấp mở hoạt động: Lv.180

Giới thiệu hoạt động:

Trong thời gian hoạt động có thể thông qua các cách nhận được đạo cụ hạn giờ - Bảo Đồ

Bảo Đồ có thể kích hoạt các loại sự kiện và nhận được Mảnh Hình Ghép

Gom đủ số lượng phân mảnh chỉ định là có thể kích hoạt Hình Ghép, kích hoạt có thể nhận được thưởng kích hoạt. Thắp sáng một bức hình ghép có thể nhận được thưởng lớn chương tương ứng. Thưởng Chương chỉ được lấy 1 lần, thưởng kích hoạt có thể nhận nhiều lần.

Trong hoạt động ghép hình, mỗi lần kích hoạt hình ghép là nhận được Điểm Phúc Khí, sau khi hoạt động kết thúc có thể nhận được thưởng tương ứng dựa vào Điểm Phúc Khí của dũng sĩ.

Cách nhận Bảo Đồ bao gồm:

  1. Tiêu diệt BOSS Thế giới/VIP có xác suất rơi, mỗi ngày nhiều nhất rơi 6 cái.
  2. Nhất định nhận được Bảo Đồ khi nhận được Thưởng Sở hữu BOSS Liên sv/Trung lập.
  3. Khi điểm sôi nổi đạt 100 và 120 nhất định nhận được
  4. Trong thời gian hoạt động tiêu hao kim cương mua trực tiếp

 

Khi mở Bảo Đồ có xác suất xuất hiện

Thương nhân thần bí: có thể trực tiếp mua Rương Hình Ghép

Kho báu thần bí: tới bản đồ trung lập đào bảo nhận được mảnh hình ghép ngẫu nhiên

BOSS thần bí: tới bản đồ trung lập tiêu diệt BOSS nhận được mảnh hình ghép ngẫu nhiên

Thưởng lớn thần bí: nhận được mảnh hình ghép ngẫu nhiên

 

Hình Ghép Tết bao gồm 4 chương: Vạn Sự Như Ý, Phúc Đến Cổng Nhà, Thời Đại Hưng Thịnh, Năm Mới Vui Vẻ. Nhận được số lượng phân mảnh tương ứng là được nhận thưởng chương tương ứng

 

Thưởng Chương

Chương

Thưởng

Số lượng

Vạn Sự Như Ý

Gói Quà Xuân Mới Cao Cấp

2

Bụi Hồn

30

Ngọc Linh Hồn

10

Ngọc Trăng Sáng

40

Phúc Đến Cổng Nhà

Gói Quà Xuân Mới Cao Cấp

2

Bụi Hồn

30

Đá Nguồn Bạo Kích-Cao

3

Tiên Hồn Sử Thi

1

Thời Đại Hưng Thịnh

Nguyên tố Khiên Cứng cam

1

Tiên Hồn Trác Việt

2

Điểm Vinh Dự

3000

Đá Nguồn Bạo Kích-Cao

3

Năm Mới Vui Vẻ

Nhẫn Nước

10

Tiên Hồn Vĩnh hằng

1

Rương Ngọc Như Lv.5

5

Điểm Vinh Dự

3000

 

Thưởng kích hoạt

Chương

Tên Mảnh

Thưởng 1

Thưởng 2

Thưởng 3

Vạn Sự
 Như Ý

Vạn Sự Như Ý 1

Túi Phúc *1

Hộp Quà Xuân*1

Bụi Hồn*5

Vạn Sự Như Ý 2

Túi Phúc *1

Hộp Quà Xuân*1

Bụi Hồn*5

Vạn Sự Như Ý 3

Túi Phúc *3

Hộp Quà Xuân*2

Đá Tr.Bị Cường Hóa*10

Vạn Sự Như Ý 4

Túi Phúc *3

Hộp Quà Xuân*2

Đá Tr.Bị Cường Hóa*10

Phúc Đến Cổng Nhà

Phúc Đến Cổng Nhà 1

Túi Phúc *1

Hộp Quà Xuân*1

Bụi Hồn*5

Phúc Đến Cổng Nhà 2

Túi Phúc *1

Hộp Quà Xuân*1

Bụi Hồn*5

Phúc Đến Cổng Nhà 3

Túi Phúc *1

Hộp Quà Xuân*1

Bụi Hồn*5

Phúc Đến Cổng Nhà 4

Túi Phúc *1

Hộp Quà Xuân*1

Bụi Hồn*5

Phúc Đến Cổng Nhà 5

Túi Phúc *3

Hộp Quà Xuân*2

Đá Tr.Bị Cường Hóa*10

Phúc Đến Cổng Nhà 6

Túi Phúc *3

Hộp Quà Xuân*2

Đá Tr.Bị Cường Hóa*10

Phúc Đến Cổng Nhà 7

Túi Phúc *3

Hộp Quà Xuân*2

Đá Tr.Bị Cường Hóa*10

Phúc Đến Cổng Nhà 8

Túi Phúc *9

Hộp quà Xuân Hào Hoa*1

Đá Tr.Bị Cường Hóa*30

Phúc Đến Cổng Nhà 9

Túi Phúc *9

Hộp quà Xuân Hào Hoa*1

Đá Tr.Bị Cường Hóa*30

Thời Đại Hưng Thịnh

Thời Đại Hưng Thịnh 1

Túi Phúc *1

Hộp Quà Xuân*1

Đá Rèn Diệu Thánh*3

Thời Đại Hưng Thịnh 2

Túi Phúc *1

Hộp Quà Xuân*1

Đá Rèn Diệu Thánh*3

Thời Đại Hưng Thịnh 3

Túi Phúc *1

Hộp Quà Xuân*1

Đá Rèn Diệu Thánh*3

Thời Đại Hưng Thịnh 4

Túi Phúc *3

Hộp Quà Xuân*2

Đá Rèn Diệu Thánh*5

Thời Đại Hưng Thịnh 5

Túi Phúc *3

Hộp Quà Xuân*2

Đá Rèn Diệu Thánh*5

Thời Đại Hưng Thịnh 6

Túi Phúc *3

Hộp Quà Xuân*2

Đá Rèn Diệu Thánh*5

Thời Đại Hưng Thịnh 7

Túi Phúc *9

Hộp quà Xuân Hào Hoa*1

Đá Rèn Diệu Thánh*10

Thời Đại Hưng Thịnh 8

Túi Phúc *9

Hộp quà Xuân Hào Hoa*1

Đá Rèn Diệu Thánh*10

Thời Đại Hưng Thịnh 9

Túi Phúc *9

Hộp quà Xuân Hào Hoa*1

Đá Rèn Diệu Thánh*10

Năm Mới
Vui Vẻ

Năm Mới Vui Vẻ 1

Túi Phúc *1

Hộp Quà Xuân*1

Đá Ma Linh Diệu Thánh*3

Năm Mới Vui Vẻ 2

Túi Phúc *1

Hộp Quà Xuân*1

Đá Ma Linh Diệu Thánh*3

Năm Mới Vui Vẻ 3

Túi Phúc *3

Hộp Quà Xuân*2

Đá Ma Linh Diệu Thánh*5

Năm Mới Vui Vẻ 4

Túi Phúc *3

Hộp Quà Xuân*2

Đá Ma Linh Diệu Thánh*5

Năm Mới Vui Vẻ 5

Túi Phúc *3

Hộp Quà Xuân*2

Đá Ma Linh Diệu Thánh*5

Năm Mới Vui Vẻ 6

Túi Phúc *9

Hộp quà Xuân Hào Hoa*1

Đá Ma Linh Diệu Thánh*10

Năm Mới Vui Vẻ 7

Túi Phúc *9

Hộp quà Xuân Hào Hoa*1

Đá Ma Linh Diệu Thánh*10

Năm Mới Vui Vẻ 8

Túi Phúc *9

Hộp quà Xuân Hào Hoa*1

Đá Ma Linh Diệu Thánh*10

Năm Mới Vui Vẻ 9

Túi Phúc *9

Hộp quà Xuân Hào Hoa*1

Đá Ma Linh Diệu Thánh*10

 

Hộp Quà Xuân: mở có xác suất nhận được 1 đạo cụ dưới đây

Bụi Hồn*10, Ngọc Sinh Mệnh Lv.4*1, Ngọc Tấn Công Lv.4, Ngọc Phòng Ngự Lv.4*1, Đá Nguồn Sinh Mệnh Cao Cấp*2, Đá Nguồn Tấn Công Cao Cấp*1

 

Hộp quà Xuân Hào Hoa: mở có xác suất nhận được 1 đạo cụ dưới đây

Lông Vũ Lock*1, Bụi Hồn*20, Ngọc Sinh Mệnh Lv.5*1, Ngọc Tấn Công Lv.5*1, Ngọc Phòng Ngự Lv.5, Đá Nguồn Bạo Kích Cao Cấp*3, Đá Tr.Bị Cường Hóa(Giáp)*30, Ngọc Phỉ Thúy*8

 

Mỗi lần kích hoạt hình ghép có thể nhận được túi phúc, mở túi phúc nhận được 100 Điểm Phúc Khí, sau khi hoạt động kết thúc sẽ căn cứ vào Điểm Phúc Khí lúc đó nhận thưởng tương ứng..

 

Thưởng Điểm Phúc

Điểm Phúc Khí

Đạo cụ

Số lượng

3000-7999

Tiên Hồn Sử Thi

1

Ngọc Chúc Phúc

30

Ngọc Linh Hồn

20

Đá Ma Linh Diệu Thánh

15

Đá Rèn Diệu Thánh

15

8000-20999

Nguyên tố Tự Nhiên cam

1

Rương Trang Sức Trác Việt

2

Đá Ma Linh Diệu Thánh

30

Đá Rèn Diệu Thánh

30

Điểm Vinh Dự

1000

21000

Thần Văn Hộ Thể

1

Nguyên tố Tự Nhiên cam

1

Đá Ma Linh Diệu Thánh

50

Đá Rèn Diệu Thánh

50

Điểm Vinh Dự

3000

 

  1. Phấn khích hạn giờ

 

Cấp mở: nhân vật bất kỳ đạt lv.130 mở

Hoạt động hạn giờ bao gồm Cuồng nhiệt mỗi ngày và Thưởng siêu cấp

Cuồng nhiệt mỗi ngày: trong thời gian hoạt động mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ chỉ định có thể nhận được điểm cuồng nhiệt và lĩnh thưởng mỗi ngày;

Thưởng siêu cấp: trong thời gian hoạt động khi điểm cuồng nhiệt đạt mức chỉ định là có thể lĩnh thưởng.

 

No.

Nhiệm vụ

1 lần nhận điểm

Giới hạn

1

Lâu Đài Máu

4

6

2

Devil Square

4

6

3

Cây Rung Tiền

3

13

4

Chiến đấu nhanh

4

8

5

Càn quét Khiêu chiến tinh anh

3

8

6

Đấu Trường

2

15

7

BOSS Thế Giới

4

20

8

Dê Thỏ Đại Chiến

3

5

9

BOSS Guild

6

3

10

Bổ xung

5

100

 

 

 

Thưởng mỗi ngày:

Điểm

Đạo cụ

Số lượng

100

1000 vạn Vàng

1

130

Bụi Hồn

10

145

Bảo Hộp Mảnh Tím

1

160

Rương Mảnh Hình Ghép

1

180

Tiên Hồn Trác Việt

1

 

Hộp Mảnh Tím: mở nhận 3 mảnh hình ghép tím ngẫu nhiên

Hộp mảnh hình ghép: mở nhận 1 Hộp Mảnh(mở nhận 3 mảnh hình ghép tím hoặc cam), 1 Gói quà mảnh giá trị

Gói quà mảnh giá trị: tiêu hao 80 kim cương nhận được 1 mảnh vặn năng, 1 Hộp Mảnh, 1 gói quà mảnh vạn năng

 

Thưởng điểm cuồng hoan tích lũy:

Điểm

Đạo cụ

Số lượng

200

Rương Siêu Giá Trị Cuồng Nhiệt

1

Đá Rèn Thần Bí

5

Đá Ma Linh Thần Bí

5

1000 vạn Vàng

1

800

Tiên Hồn Ưu Tú

2

Đá Rèn Hắc Ám

10

Đá Ma Linh Hắc Ám

10

Ngọc Linh Hồn

20

1250

Tiên Hồn Sử Thi

1

Đá Rèn Hắc Ám

15

Đá Ma Linh Hắc Ám

15

Đá Tr.Bị Cường Hóa

50

1400

Tiên Hồn Truyền Thuyết

1

Đá Rèn Hắc Ám

15

Đá Ma Linh Hắc Ám

15

Vinh Dự

2000

1650

Lửa Đại Bàng

1

Rương Ngọc Cao Cấp Như Ý

5

Đá Trang Bị Trang Sức

2

Rương Trang Bị Sao

2

2020

Tiên Hồn Bất Hủ

1

Tiên Hồn Vĩnh hằng

1

Bụi Hồn

50

Đá Trang Bị Trang Sức

2

 

Rương Siêu Giá Trị Cuồng Nhiệt

 

Mỗi ngày độ sôi nổi đạt 100 thì có thể nhận 1 lần thưởng, có thể nhận 21 lần.

Số ngày

Đạo cụ

Số lượng

1

Thuốc EXPx1.5

5

Ngọc Linh Hồn

8

Ngọc Chúc Phúc

15

2

Thuốc EXP x2

2

Đá Nguồn Công-Cao

1

Đá Nguồn Sống-Cao

2

3

Thuốc EXPx2.5

1

Ngọc Linh Hồn

10

Ngọc Chúc Phúc

20

4

Ngọc HP

1

500 vạn Vàng

1

Bụi Hồn

10

5

Lông Vũ Locke

1

6

Tiên Hồn Bất Phàm

1

Đá Ma Linh Thần Bí

2

Đá Rèn Thần Bí

2

7

Tiên Hồn Kỳ Dị

1

Đá Ma Linh Thần Bí

2

Đá Rèn Thần Bí

2

8

Tiên Hồn Nguyên Thủy

1

Đá Ma Linh Thần Bí

2

Đá Rèn Thần Bí

2

9

Bụi Hồn

15

Đá Ma Linh Thần Bí

2

Đá Rèn Thần Bí

2

10

Rương Trang sức Trác Việt

1

11

Ngọc Tiến Hóa

1

Ngọc Trăng Sáng

20

Thuốc EXPx1.5

5

12

Ngọc Tiến Hóa

1

Ngọc Phỉ Thúy

5

500 vinh dự

1

13

Bộ Đá

100

Đá Tr.Bị Cường Hóa

15

500 vạn Vàng

1

14

Bộ Đá

100

Đá Tr.Bị Cường Hóa

15

Bụi Hồn

10

15

Rương Nguyên Tố Đỉnh Cao

1

16

Bộ Đá

100

Đá Tr.Bị Cường Hóa

15

Mảnh Ngọc

90

17

Rương Trang Bị Sao

1

Ngọc Linh Hồn

10

Ngọc Chúc Phúc

20

18

Đá Nguồn Công-Cao

2

Đá Nguồn Sống-Cao

5

Tiên Hồn Bất Phàm

1

19

Ngọc Trăng Sáng

20

Tiên Hồn Kỳ Dị

1

Đá Tr.Bị Cường Hóa

15

20

Ngọc Phỉ Thúy

5

Tiên Hồn Nguyên Thủy

1

Đá Tr.Bị Cường Hóa

15

21

Lửa Đại Bàng

1